Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MŁODY PR

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Młody PR, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr. 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7
Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczalnych prawem.

§ 8
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9
Celem stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej
2) wspieranie, pomoc przedsięwzięć edukacyjno- kulturalnych
3) promowanie wiedzy, umiejętności i kultury na zewnątrz
4) upowszechnianie wiedzy, wymiana doświadczeń i informacji
5) wspieranie inicjatyw twórczych
6) propagowanie rozwoju szkolnictwa wyższego we współpracy ze środowiskiem akademickim i organami administracji publicznej
7) integracja środowiska, wzmacnianie współpracy, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami
8) prowadzenie działań mających na celu rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia
9) koordynowanie współpracy uczelni wyższych w zakresie Public Relations, promocja uczelni wyższych na zewnątrz
10) rozwijanie kontaktów z agencjami Public Relations, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami
11) promowanie działań Public Relations w prowadzeniu działalności społecznej i gospodarczej
12) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, które dążą do osiągnięcia podobnych celów
13) popularyzacja wiedzy dotyczącej Public Relations

§ 10
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego
w zakresie następujących zadań:
1) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia
2) współdziałanie z władzami uczelnianymi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni wyższych, z władzami miasta
3) organizowanie imprez środowiskowych
4) organizowanie seminariów, szkoleń, dyskusji i warsztatów
5) wspieranie wiedzą i umiejętnościami organizacji samorządowych, podmiotów działalności gospodarczej i innych
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy z firmami działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polski
7) wszelkie działania uzasadnione § 8 statutu.

Rozdział III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 12
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 14
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1) złoży pisemną deklarację członkowską z wnioskiem o przyjecie w poczet członków
2) zobowiąże się przestrzegać statutu Stowarzyszenia
3) uzyska akceptację większości członków Zarządu
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

§ 15
Członkiem zwyczajnym staje się po akceptacji w drodze uchwały przez większość członków Zarządu pisemnej deklaracji członkowskiej z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.

§ 16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały większości Zarządu.

§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 20
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
4) zgłaszania Zarządowi wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia

§ 21
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) propagowania celów Stowarzyszenia i aktywnego uczestniczenia w ich realizacji
2) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) regularnego opłacania składek członkowskich
4) brania udziału w Walnym Zebraniu Członków

§ 22
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 23
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24
Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25
Do Stowarzyszenia mogą przystępować w charakterze członków cudzoziemcy nie mający stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 26
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
b) z powodu nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres przekraczający pół roku
c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące, po uprzednim upomnieniu
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
4) utraty pełnych zdolności do czynności prawnych
5) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

§ 27
Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w tym przedmiocie ostateczna i jest podejmowana na Walnym Zebraniu, zwoływanym przez Zarząd w przeciągu miesiąca od złożenia odwołania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 28
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 29
Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 30
Kadencja władz.
1) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
2) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje

§ 31
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, głosowanie jest jawne, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 32
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

§ 33
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą mailową (za zgodą członków stowarzyszenia) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku większości członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 1 godzinnym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 34
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 35
Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.

§ 36
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2) uchwalania zmian statutu
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6) uchwalanie budżetu
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia

§ 37
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 38
Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 39
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 40
Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
3) sporządzanie planów pracy i budżetu
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
8) przyjmowanie i wykluczanie członków

§ 41
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 42
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 43
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 44
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

§ 45
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia ich składu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 46
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich
2) darowizn, spadków, zapisów
3) dotacji i ofiarności publicznej
4) sponsoringu
5) z wpływów z działalności statutowej
6) z wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
7) z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia

§ 47
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 48
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 50
Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie, w tym w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. Funkcje Kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu uprawniony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 53
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: